Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er det korte navnet på «Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold». Loven trådte i kraft 1. juli 2022. Hovedformålet med loven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.

Et virkemiddel for å oppnå dette formålet er åpenhet ved å sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven bygger på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper er anbefalinger fra OECD-landene for å fremme et ansvarlig næringsliv i alle sektorer.

Retningslinjene retter forventninger til virksomheter på områder som menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø, skatt, antikorrupsjon, konkurranselovgivning, forbrukerinteresser og åpenhet. Retningslinjene forventer at virksomheter gjennomfører aktsomhetsvurderinger (risikovurderinger), og videre at man skal iverksette tiltak for å bevare miljøet, respektere menneskerettigheter, ivareta arbeidstakerrettigheter og unngå korrupsjon.

Åpenhetsloven skal sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan vi jobber med dette. Det innebærer blant annet at vi gjennomfører såkalte aktsomhetsvurderinger, som følger en klar struktur og rekkefølge på seks trinn.

Kilde: OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.

I JKS Norge er vi svært opptatt av å utgjøre en forskjell. Vi har tro på hvert enkelt individ og mener oppriktig at det finnes en jobb for alle, med spesielt fokus på de som har falt ut av arbeidslivet.

JKS Norge har utarbeidet skriftlige interne retningslinjer for etikk, antikorrupsjon og bærekraft. Dette kommuniseres til alle ansatte, og er tilgjengelig på selskapets intranett, sammen med retningslinjene for hvordan ansatte skal forholde seg til selskapets verdier generelt.

JKS Norge er medlem av No17, som setter søkelys på bærekraftig forretningsutvikling. JKS som konsern fokuserer på FNs bærekraftsmål nr 8; anstendig arbeid og økonomisk vekst.

JKS Norge har valgt å fokusere mest på disse punktene:

  • God helse
  • Likestilling mellom kjønnene
  • Anstendig arbeid og økonomisk vekst
  • Innovasjon og infrastruktur
  • Mindre ulikheter
  • Samarbeid for å nå målene.

JKS Norge er medlem av NHO service for Bemanningsbransjen, noe som sikrer at selskapet følger etiske retningslinjer og overholder gjeldende lovgivning og overenskomster, ved at medlemmene kan kontrolleres kontinuerlig av ekstern revisor/kontrollorgan. Dette gir kundene en sikkerhet for at selskapet er en skikket samarbeidspartner, og at ansatte/vikarer får samme lønns- og arbeidsvilkår som fast ansatte i en tilsvarende jobb.

Åpenhetsloven forplikter oss til å:

  • Utføre aktsomhetsvurderinger i samsvar med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskapet
  • Redegjøre for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
  • Svare på informasjonskrav fra allmennheten

Loven pålegger oss å redegjøre for tiltakene vi iverksetter for å redusere risikoen for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Arbeidet med Åpenhetsloven vil være et kontinuerlig arbeid i årene som kommer.

Vi har iverksatt arbeidet med å avdekke våre sentrale risikoområder, og arbeidet vil fortsette i tiden som kommer.

Dersom du har spørsmål knyttet til dette, vennligst send en skriftlig henvendelse til post@jks.no